Βρίσκεστε εδώ: Αρχική Επικαιρότητα Νέα / Ανακοινώσεις

Νέα / Ανακοινώσεις

Παράταση προθεσμίας καταβολής ασφαλιστικών εισφορών ΤΑΝ – ΤΕΑΔ και ΤΥΔΠ

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Ενιαίου Ταμείου Ανεξάρτητα Απασχολουμένων (ΕΤΑΑ), κατά την συνεδρίαση του της 19/2/2015, αποφάσισε, μεταξύ άλλων, την παράταση της προθεσμίας καταβολής των ασφαλιστικών εισφορών  του έτους  2014  για  το   ΤΑΝ – ΤΕΑΔ και ΤΥΔΠ  έως  την  30η  Απριλίου 2015.

Πειραιάς , 20-2-2015
      Ο Πρόεδρος
Γιώργος Σταματογιάννης

Προτάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου για τα άμεσα προβλήματα του κλάδου

      Κατόπιν αποφάσεως της συνεδριάσεως της 3ης Φεβρουαρίου 2015 του Διοικητικού Συμβουλίου του Δικηγορικού Συλλόγου Πειραιώς, συνεστήθη Ειδική Επιτροπή, που συνεδρίασε στις      6 Φεβρουαρίου 2015, αποτελούμενη από  τους Συμβούλους: Γεώργιο Καραμιζάρη, Παναγιώτα Μπουρλετίδου, Κωνσταντίνα Γουργαρέα, Αργύριο Δήμοβιτς, Ιωάννη Βούτα και Νκόλαο Μπιλίρη, η οποία κατέληξε στις κάτωθι προτάσεις: 

      Εν όψει των προεκλογικών εξαγγελιών της νέας κυβερνήσεως και της δηλωθείσας προθέσεως της να αρθούν οι αδικίες που επέφερε στη χώρα και στις επαγγελματικές ομάδες η πολιτική των μνημονίων, ο Δικηγορικός Σύλλογος Πειραιώς προτείνει προς την Συντονιστική Επιτροπή των Δικηγορικών Συλλόγων Ελλάδος να υποβληθούν προς τη νέα Διοίκηση τα ακόλουθα αιτήματα :
- Άμεση εξαίρεση των δικηγορικών υπηρεσιών από το καθεστώς  ΦΠΑ, καθώς οι παρεχόμενες από το Δικηγόρο υπηρεσίες, σε κανένα στάδιο τους δεν αποκτούν ή παράγουν προστιθέμενη αξία, αντιθέτως εντάσσονται στο χαρακτήρα του λειτουργήματος του δικηγόρου, ως αμίσθου δημοσίου λειτουργού, που εξασφαλίζει το συνταγματικά κατοχυρωμένο δικαίωμα του πολίτη για ακώλυτη παροχή έννομης προστασίας και δημιουργεί στο κράτος την υποχρέωση να φροντίζει, ούτως ώστε οι υπηρεσίες αυτές να παρέχονται με το μικρότερο δυνατό κόστος στον πολίτη.
- Κατάργηση της προκαταβολής φόρου εισοδήματος για το επόμενο έτος (άρθρα 52 και 53 Κ.Φ.Ε.), καθώς τα έσοδα από τη δραστηριότητα μας δεν είναι προβλέψιμα, ούτε ανάλογα κατ’ έτος και κατά συνέπεια, δια της υποχρεώσεως προκαταβολής φόρου, ο φορολογούμενος Δικηγόρος υποχρεώνεται σε φορολόγηση εισοδήματος που δεν έχει αποκτήσει και πιθανόν να μην αποκτήσει.
- Κατάργηση του τέλους επιτηδεύματος, το οποίο δεν είναι ανταποδοτικό, ούτε περιορισμένης χρονικής ισχύος, αντίθετα αποτελεί μία επιπλέον και μάλιστα δυσβάσταχτη φορολογική υποχρέωση.
- Κατάργηση της εξαιρέσεως από το αφορολόγητο όριο των ελευθέρων επαγγελματιών και άρση της παράνομης και αντισυνταγματικής ιδιαίτερης αντιμετώπισης και στοχοποίησης  τους. Η κατάργηση να ισχύσει και για εισοδήματα του έτους 2014, άλλως για το έτος αυτό να τεθεί ένα ελάχιστο αφορολόγητο ποσό.
- Εξορθολογισμός των απαιτούμενων δαπανών για την προσφυγή στη Δικαιοσύνη (τέλη επί των εγκλήσεων, ενδίκων μέσων, προσφυγών φορολογικών υποθέσεων), ούτως ώστε να ανακτήσει το χαρακτήρα του προσβάσιμου σε όλους κοινωνικού αγαθού.
- Κατάργηση της υποχρέωσης καταβολής δικαστικού ενσήμου στις αναγνωριστικές αγωγές, καθώς με την επιβολή του καθίσταται απαγορευτική η διεκδίκηση των αξιώσεων των οικονομικά αδυνάτων και εισάγεται μία ανισότητα στην παροχή έννομης προστασίας.
- Κατάργηση των διατάξεων του άρθρου 4 Ν.4092/2012, που έχει κριθεί κατ’ επανάληψη αντισυνταγματικό, δια τον οποίων, προνομιακώς, τίθενται ανώτατα  όρια στην υποχρέωση αποζημιώσεως του Επικουρικού Κεφαλαίου, ποσού 6.000€ ως χρηματική ικανοποίηση λόγω ψυχικής οδύνης, για κάθε δικαιούχο και 100.000€ για το σύνολο των δικαιούχων αποζημιώσεως, σε περίπτωση πτώχευσης ή ανάκλησης της άδειας ασφαλιστικής εταιρείας, καθώς κλιμακωτή μείωση της επιδικαζόμενης σε βάρος του Επικουρικού Κεφαλαίου αποζημίωσης στο 70%, έως 90% του συνόλου της αποζημίωσης. Επαναφορά σε ισχύ της προγενέστερης διάταξης, η οποία προβλέπει ότι και για το Επικουρικό Κεφάλαιο ισχύουν τα όρια των ελάχιστων ποσών ασφαλιστικής κάλυψης που ισχύουν σύμφωνα με την κοινοτική νομοθεσία, όπως έχει ήδη ενσωματωθεί στην εθνική νομοθεσία (άρθρο 6 παρ.5 ν.489/1976).
- Εξουσιοδότηση της Ολομέλειας των Προέδρων των Δικηγορικών Συλλόγων να θεσπίζει και να επικαιροποιεί, με τη σύμφωνη γνώμη του Υπουργού Δικαιοσύνης, κατώτατες υποχρεωτικές αμοιβές για τις παρεχόμενες δικηγορικές υπηρεσίες.
- Παροχή ασφάλειας Δικαίου, με την υποχρεωτική σύμπραξη Δικηγόρου στις περιπτώσεις απόκτησης εμπραγμάτου δικαιώματος, καθώς και στη σύσταση εμπορικών εταιρειών και κοινοπραξιών.
- Εξασφάλιση επιδοτήσεων Δικηγόρων και ενώσεων Δικηγόρων για καινοτόμες δράσεις και χορήγηση ατόκων δανείων σε  νέους δικηγόρους.
- Καταβολή επιδόματος ανεργίας από τον ΟΑΕΔ στους ελεύθερους επαγγελματίες και τους αυτοτελώς απασχολούμενους, χωρίς την προϋπόθεση της ρύθμισης των οφειλών τους προς τα ασφαλιστικά ταμεία.
- Υπολογισμός των ασφαλιστικών εισφορών, με εισαγωγή εισοδηματικών κριτηρίων και ελεύθερη επιλογή ασφαλιστικής κατηγορίας.
- Ευνοϊκή ρύθμιση των οφειλών των Δικηγόρων προς τα ασφαλιστικά τους ταμεία και κατάργηση των διώξεων εις βάρος εκείνων που αποδεδειγμένα βρίσκονται σε οικονομική αδυναμία να ανταποκριθούν στην υποχρέωση τους.
- Εξίσωση συνταξιοδοτικών ορίων και των αποδοχών των εμμίσθων Δικηγόρων του ιδιωτικού τομέα, με τα αντίστοιχα όσων υπηρετούν στο Δημόσιο. Καταβολή αποζημιώσεως στους εμμίσθους δικηγόρους που συνταξιοδοτούνται.
- Ρητή δέσμευση του Υπουργείου Δικαιοσύνης για την άμεση ανέγερση Δικαστικού Μεγάρου στον Πειραιά, σύγχρονου, ασφαλούς και με ξεκάθαρο καθεστώς ιδιοκτησίας και χρηματοδότησης.

        Ο Πρόεδρος                                 Ο Γεν. Γραμματέας

Γιώργος Σταματογιάννης              Παναγιώτης Πετρόπουλος


 

ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟΥΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΥΣ ΔΩΡΕΑΝ ΝΟΜΙΚΗΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ ΣΤΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2015

Σας γνωρίζουμε ότι όσοι συνάδελφοι ενδιαφέρεσθε να ενταχθείτε στο Πρόγραμμα Νομικής Αρωγής (Legal Αid) στα Διοικητικά Δικαστήρια (αρθ.31 ν. 4274/2014) παρακαλείσθε να ενημερώσετε τη γραμματεία του Δ.Σ.Π. μέχρι την 31η Μαρτίου 2015.

Απαλλαγή καταβολής μεγαρόσημου σε κλήσεις μετά από ματαίωση

Με την 1157/18.12.2014 απόφαση του Δ.Σ. του ΤΑ.Χ.ΔΙ.Κ. γίνεται δεκτή η με αριθμό 336/2014 γνωμοδότηση του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους, σύμφωνα με την οποία σε περίπτωση που επαναφέρεται μία υπόθεση από ματαίωση σε επόμενη συνεδρίαση δεν οφείλεται η προβλεπόμενη εισφορά υπέρ του ΤΑ.Χ.ΔΙ.Κ. (μεγαρόσημο).

Ο Πρόεδρος
Γιώργος Σταματογιάννης