Βρίσκεστε εδώ: Αρχική Επικαιρότητα Νέα / Ανακοινώσεις

Νέα / Ανακοινώσεις

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για μερική απασχόληση δικηγόρου προκειμένου να καλύψει ανάγκες των Πειθαρχικών Συμβουλίων του Δ.Σ.Π.

Ο Δικηγορικός Σύλλογος Πειραιά προσκαλεί κάθε ενδιαφερόμενο δικηγόρο - μέλος του, να υποβάλει έγγραφη αίτηση προς την Γραμματεία του Δικηγορικού Συλλόγου Πειραιά, προκειμένου να παρέχει τις νομικές υπηρεσίες του για την κάλυψη των αναγκών των Πειθαρχικών Συμβουλίων του Δικηγορικού Συλλόγου.

Ο δικηγόρος θα συνεργάζεται με τον Πρόεδρο του Δ.Σ.Π. επί θεμάτων πειθαρχικής προδικασίας και με τους Προέδρους και την Γραμματεία των Πειθαρχικών Συμβουλίων του Δικηγορικού Συλλόγου.
 Οι ανάγκες της υπηρεσίας απαιτούν μερική απασχόληση του δικηγόρου εντός του ωραρίου λειτουργίας του Δικηγορικού Συλλόγου Πειραιά.

 Ο ενδιαφερόμενος δικηγόρος θα πρέπει να είναι εγγεγραμμένος στο Μητρώο του ΔΣΠ τουλάχιστον πέντε έτη και να μην έχει τιμωρηθεί πειθαρχικά.

 Μεταξύ του δικηγόρου που θα επιλεγεί και του Δικηγορικού Συλλόγου Πειραιά θα υπογραφεί ετήσια σύμβαση με ρήτρα εμπιστευτικότητας και με  δυνατότητα μονομερούς ανανέωσης.
 Οι αιτήσεις των ενδιαφερομένων θα υποβληθούν μέχρι την 16/09/2014 και ώρα 14:00.

                                  Για το Διοικητικό Συμβούλιο

       Ο Πρόεδρος                                                       Ο Γεν. Γραμματέας
Γιώργος Σταματογιάννης                                     Παναγιώτης Πετρόπουλος

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΧΡΟΝΟΥ ΑΣΚΗΣΗΣ ΣΤΑ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ -ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2014-

 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ
ΓΙΑ ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΑΣΚΗΣΕΩΣ ΣΤΑ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ ΠΕΙΡΑΙΑ


espa logo                                                                                       dspeir logo

Σύμφωνα με το άρθρο 111 παρ. 2 του Ν. 4055/2012, «……μπορεί να παραταθεί ο χρόνος άσκησης των ασκούμενων δικηγόρων για ένα εξάμηνο ακόμη και για μία μόνο φορά για κάθε ασκούμενο και μόνον για όσες θέσεις δεν καλύφθηκαν κατά το τρέχον εξάμηνο.»

Καλούνται όσοι ασκούμενοι πραγματοποίησαν ένα εξάμηνο άσκησης στα Δικαστήρια και επιθυμούν να συνεχίσουν την άσκησή τους, κατά τα ανωτέρω οριζόμενα, να υποβάλουν σχετική αίτηση στη Γραμματεία του Συλλόγου έως την 12η Σεπτεμβρίου 2014, προσκομίζοντας βεβαίωση άσκησης από το αντίστοιχο Δικαστήριο.

Πειραιάς, 2 Σεπτεμβρίου 2014
Ο Πρόεδρος

Γιώργος Σταματογιάννης

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΑΣΚΗΣΗ ΣΤΑ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ ΠΕΙΡΑΙΑ

Υποβολή Αιτήσεων για Άσκηση στα Δικαστήρια - Β' Περίοδος 2014

espa logo                                                                      dspeir logo 


ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΑΣΚΗΣΗ ΣΤΑ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ ΠΕΙΡΑΙΑ

                                                                                                                                                                        Πειραιάς, 2 Σεπτεμβρίου 2014
Ο Δικηγορικός Σύλλογος Πειραιά

Έχοντας υπόψη:
- τις διατάξεις του άρθρου 13 παρ. 5, 6 και 7 του Ν. 4194/2013 – Κώδικας Δικηγόρων (Φ.Ε.Κ. Α’ 208), όπως ισχύει, σχετικά με την άσκηση των ασκουμένων δικηγόρων στα Δικαστήρια
- την υπ’ αριθμ. 74953οικ./22-8-2011 Κ.Υ.Α. του Υφυπουργού Δικαιοσύνης Διαφάνειας & Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών, σχετικά με το ύψος της αμοιβής των ασκουμένων δικηγόρων στα Δικαστήρια,
- την υπ’ αριθμ. 71946οικ./24-8-2011 απόφαση του Γενικού Γραμματέα του Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, σχετικά με την εξειδίκευση της εφαρμογής του άρθρου 33 του Ν. 3910/2011 (Φ.Ε.Κ. Α’ 11), και
- την υπ’ αριθμ. 56791/24-8-2011 απόφαση της Προϊσταμένης της Γενικής Διεύθυνσης Διοίκησης Δικαιοσύνης του Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, σχετικά με την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 33 του Ν. 3910/2011 (Φ.Ε.Κ. Α’ 11)
- το υπ’ αρίθμ. 67975οικ./3-9-2012 έγγραφο της Προϊσταμένης της Γενικής Διεύθυνσης Διοίκησης Δικαιοσύνης του Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων
- το υπ’ αρίθμ. 82092οικ./31-10-2012 έγγραφο της Προϊσταμένης της Γενικής Διεύθυνσης Διοίκησης Δικαιοσύνης του Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων
- το υπ’ αριθμ. Πρωτ.: 58294/29.8.2014 έγγραφο της Προϊσταμένης της Γενικής Διεύθυνσης Διοίκησης Δικαιοσύνης του Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων

Π Ρ Ο Σ Κ Α Λ Ε Ι

Όσες-ους ασκούμενες-ους δικηγόρους επιθυμούν να πραγματοποιήσουν μέρος της άσκησής τους, διάρκειας έξι (6) μηνών, στο Πολιτικό ή Διοικητικό Εφετείο, στο Πολιτικό ή Διοικητικό Πρωτοδικείο, σε Ειρηνοδικεία ή στην Εισαγγελία Πρωτοδικών ή Εφετών Πειραιά.

Να υποβάλουν την αίτησή τους, μέχρι και τις 12 Σεπτεμβρίου 2014.

Οι θέσεις των ασκουμένων δικηγόρων που θα απασχοληθούν στα Δικαστήρια του Πειραιά ορίζονται σε σαράντα πέντε (45) ανά εξάμηνο.

Α. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

- Η θεσμοθέτηση της άσκησης στα Δικαστήρια αποσκοπεί στη βελτίωση της απονομής της πολιτικής, ποινικής και διοικητικής δικαιοσύνης. Ειδικότερα, οι ασκούμενοι δικηγόροι αφενός θα αποκτήσουν σφαιρική άποψη για τον τρόπο λειτουργίας της δικαιοσύνης, βελτιώνοντας έτσι την ποιότητα της εμπειρικής τους γνώσης και αφετέρου θα συμβάλουν στη επιτάχυνση των χρόνων απονομής της δικαιοσύνης.

- Οι ασκούμενοι δικηγόροι τοποθετούνται σε γραμματείες από τα όργανα διοίκησης των Δικαστηρίων (Εφετείων, Πρωτοδικείων, Ειρηνοδικείων) και των Εισαγγελιών.

- Την προσεχή περίοδο, η άσκηση των ασκουμένων στα Δικαστήρια θα ξεκινήσει στις 16 Σεπτεμβρίου 2014.

- Το ωράριο απασχόλησης είναι 09.00 - 14.00. Η παρουσία και η τήρηση του ωραρίου ελέγχεται από τον προϊστάμενο του τμήματος.

- Η μικτή μηνιαία αμοιβή είναι εξακόσια (600) ευρώ.

- Οι ασκούμενοι δικηγόροι αξιολογούνται από τον προϊστάμενο διεύθυνσης του Δικαστηρίου.

Β. ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Δικαίωμα άσκησης στα Δικαστήρια Πειραιά έχουν οι ασκούμενοι δικηγόροι που δεν έχουν συμπλήρώσει δώδεκα (12) μήνες άσκησης από της εγγραφής τους στον Δικηγορικό Σύλλογο Πειραιά .

- Κατά τη συμπλήρωση της αίτησης – υπεύθυνης δήλωσης (διατίθεται έντυπη, από το Τμήμα Ασκουμένων του Δ.Σ.Π.), οι ενδιαφερόμενοι δηλώνουν:
α) τα πλήρη στοιχεία τους, όπως καθορίζονται στο έντυπο υπεύθυνης δήλωσης του Ν. 1599/1986
β) αριθμό μητρώου ΔΣΠ ή ότι πληρούν τις νόμιμες προϋποθέσεις για εγγραφή στο ΔΣΠ και, εφόσον επιλεγούν, θα εγγραφούν ταυτόχρονα με την έναρξη της άσκησής τους στα Δικαστήρια.
γ) ότι δεν έχουν επιλεγεί για άσκηση στα Δικαστήρια σε οποιοδήποτε προγενέστερο εξάμηνο
δ) αποδέχονται τη θέση τους, εφόσον επιλεγούν και δεν συντρέχει έκτακτος λόγος που να δικαιολογεί την αποποίησή της.

ΠΡΟΣΟΧΗ- Ασκούμενοι οι οποίοι έχουν ήδη πραγματοποιήσει εξάμηνη άσκηση στα Δικαστήρια ή εγκατέλειψαν τη θέση τους μετά την έναρξη της άσκησης στα Δικαστήρια για οποιονδήποτε λόγο αποκλείονται από τη συμμετοχή στην παρούσα διαδικασία.

Γ. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ

Στην περίπτωση κατά την οποία οι αιτήσεις των ενδιαφερομένων υπερβούν τον αριθμό των διαθέσιμων θέσεων, η επιλογή θα γίνει με κλήρωση.

Η σχετική διαδικασία θα ολοκληρωθεί το αργότερο μέχρι το απόγευμα της 12ης Σεπτεμβρίου 2014 οπότε θα αναρτηθεί σχετική ανακοίνωση στην ιστοσελίδα του ΔΣΠ

Δ. ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΗΣ – ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ

Η αίτηση – υπεύθυνη δήλωση για τη συμμετοχή στη διαδικασία επιλογής των ενδιαφερομένων υποβάλλεται έντυπα, εντός της ανωτέρω προβλεπόμενης αποκλειστικής προθεσμίας στο Τμήμα Ασκουμένων του ΔΣΠ κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες από 9:00 – 14:00.


Καλή επιτυχία σε όλους τους ενδιαφερομένους!

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΠΕΙΡΑΙΑ
ΓΙΩΡΓΟΣ ΣΤΑΜΑΤΟΓΙΑΝΝΗΣ